معنای نسبت T/W ، L/W در تراش سنگ

 

نسبت L/w و T/w که بیشتر در نقشه های فست به کار می روند .

کلمه L اختصار Length  و کلمه W اختصار Width می باشد .

 

امکان دارد این سوال پیش آید که

نسبت L/w در نقشه فست چیست ؟

پاسخ بسیار ساده و واضح است . نسبت طول تیبل table به عرض سنگ را L/W گویند .

نسبت T/W در نقشه فست چست ؟

نسب طول به عرض سنگ را T/W گویند .

 

مثال در نقشه باید L/W باید 1 باشد .