رسم قلب ساده بدون شابلن

تراش قلب ساده

 

یکی از مدل های پر مصرف در گوهر تراشی ، شکل معروف قلب است .

شکل قلب را می توانبه دو حالت یک رو دامله و دورو دامله تقسیم نمود .

برای تراش شکل قلب ساده که کاملا متقارن است ، ابتدا یک مثلث متساوی الاضلاع می تراشیم .

باید بدانیم که بهترین حالت شکل قلب که از نظر زیبایی مورد پسند قرار می گیرد ،شکل قلبی است که نسبت ارتفاع به نسبت پهن ترین قسمت آن 1:1 باشد

برای تراش شکل قلب ،ابتدا یک مثلث متساوی الاضلاع را در نظر گرفنه سپس شکل قلب را درون این مثلث  ترسیم نموده وطبف الگو آن را می تراشیم .

البته می توان این الگو را به شکل ذهنی بر روی سنگ مورد نظر تصور نموده و سپس اقدام به تراش آن کرد .

پس از تراش سطح مقطع قلب ، روی آن را می توان یا به شکل تکه دارای یک تحدب ساده و یا اینکه به صورت دو نیمه اشک به خط حدفاصل دو اشک تراشید .

در مورد قلب باید توجه داشت که داراری 4 جهت تقارن است .

  1. به صورت روبه رو
  2. به صورت تصویر جانبی چپ و راست
  3. به صورت تصویر از بالا
  4. به صورت تصویر از پایین

در مورد تراش قلب دوطرفه نیز تمام این موارد وجود دارد ، به جز اینکه قلب دورو در هر وجه دارای تحدب متقارن است .

برخی از اشکال قلب نیز دارای شکل نا متقارن ولی متناسب هستند .

 

  • تراش مثلث متساوی الاضلاع
  • تراش قلب متقارن = 1  L/W