امروزه با هزینه های بالای زندگی همه نیازمند به شغل هایی که نیازمند مکان و سرمایه اندک هستند ، که بتوانند در کنار شل اصلی زمانی را به آن اختصاص داده و کمک هزینه ای برای زندگی داشته باشند .

یکی از این رشته ها رشته تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی می باشد .

 

تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

این حرفه دارای چند شاخه می باشد ، که به معرفی آنها می پردازیم .

1: تراش فانتزی یا تراش دامله cabochan

این رشته پیش نیاز ، تمام رشته های کار با سنگ می باشد . در این نوع تراش قسمت زیرین سنگ تخت و قسمتی روی سنگ به صورت گنبدی تراش داده می شود .البته در دوره های آموزش تراش سنگ “دامله ، کابوشن” محدود به تراش نوع دامله نبوده . و طرح های قلب ، اشک ، مارکیز ، مربع و …. نیز به کارآموزان آموزش داده می شود .

تراش فست ” زاویه “

این تراش مخلوط مهندسی و هنر می باشد .

تراش فست برای بالا بردن بلریانسی در سنگ استفاده می شود و هر نقشه فست برای برای خانواده خاصی از سنگ ها هستند ، که بهتر درخشندگی را به سنگ بدهد .

هر تراش فست شامل سه قسمت اصلی می باشد .

1: تاج crown

2: گردل girdel

3: سندانچه pavilion

که در تصویر نام قسمتهای مختلف ذکر شده .